Home OC sprawcy Nasza flota Warunki wynajmu Najem długoterminowy Cennik Rezerwacja Kontakt Promocja

Warunki wynajmu

WARUNKI NAJMU POJAZDÓW

1.   Najemca powinien mieć ukończone 21 lat w przypadku wynajmu klas A i B, 23 lata w przypadku klas C i C+, 28 lat w przypadku D, D+, E i innych (dostawcze, terenowe, bus), posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii od minimum roku oraz dokonać płatności za wynajem za pomocą jednej karty kredytowej zabezpieczonej (lub dwóch kart kredytowych zabezpieczonych kodem PIN dla klas D, D+, E i wyższych), chyba że inaczej wynika z oddzielnych umów assistance.

2.   Najemca otrzymuje sprawny technicznie pojazd bez usterek oraz jakichkolwiek uszkodzeń (wszelkie uwagi dot. stanu technicznego, wyglądu wewnętrznego, zewnętrznego i zauważonych uszkodzeń zawiera Protokół przekazania i zwrotu pojazdu stanowiącego załącznik do umowy) i ponosi  pełną odpowiedzialność  za szkody  powstałe  w  przedmiocie  najmu,  które  nie  są  objęte  ubezpieczeniem, bądź które nie w pełni pokrywa ubezpieczyciel.

3. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd nieuszkodzony, z kompletnym wyposażeniem i z dokumentami w miejscu, gdzie samochód pobrał lub w innym uzgodnionym, najpóźniej w dniu zakończenia umowy. Każde przedłużenie musi być uzgodnione i zatwierdzone pisemnie przez przedstawiciela Global Automotive Group Sp. z o.o. nie później niż 24 godz. przed zakończeniem umowy. Bezprawne przedłużenie umowy upoważnia Wynajmującego  do pobrania dodatkowej opłaty w wysokości 300% stawki dobowej za każdą kolejną rozpoczętą dobę niezgodnie z umową chyba, że inaczej wynika z oddzielnych umów typu assistance.

4. W  razie  powstania  szkody  najemca  zobowiązany  jest:       

a) przedsięwziąć  odpowiednie  środki  przewidziane  przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia       bezpieczeństwa  ruchu  w  miejscu  wypadku.

b) zapobiec w miarę możliwości zwiększeniu się szkody.

c) natychmiast zawiadomić  Policję.

d) natychmiast powiadomić o wypadku: 519-535-307, 519-535-309

5. Najemca, który  kierując  pojazdem  w  stanie  nietrzeźwości, po  zażyciu  narkotyków lub środków  psychotropowych bez ważnego prawa jazdy oraz  gdy  oddali  się  lub  zbiegnie  z  miejsca  wypadku  ponosi pełną  odpowiedzialność  materialną  za powstałą  w  związku  z  tym  szkodę.

6. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w przypadku:

a)        ucieczki prowadzącego pojazd z miejsca wypadku

b)       złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody.

7. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone wynajmującemu kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu oraz w przypadku, gdy pojazd nie został właściwie zabezpieczony przed kradzieżą i włamaniem.

8. OSTRZEŻENIE: W razie wypadku lub uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy albo kradzieży wynajętego samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu kwoty 500 zł w przypadku klasy A, 1000 zł w przypadku klas B lub małych dostawczych, 1500 zł w przypadku klas C, C+ oraz dużych dostawczych, 2000 zł w przypadku klas D, D+, Van oraz 2500 zł w przypadku klasy E oraz aut terenowych (lub innej kwoty określonej w oddzielnych umowach typu assistance), nie  podlegającej zwrotowi oraz roszczeniom.

9. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu nie później niż do 12 godzin (tel. 510-77-93-86) oraz postępowania wg otrzymanych instrukcji.

10. W przypadku awarii uniemożliwiającej dalsze użytkowanie pojazdu najemca niezwłocznie powiadomi przedstawiciela Global Automotive Group Sp. z o.o. oraz zastosuje się do jego zaleceń.

11. Najemca  odbiera oraz oddaje samochód  zatankowany  do  pełna.  Koszty  bieżącego  zakupu  paliwa  i  ewentualnego  uzupełnienia  płynów  eksploatacyjnych  pokrywa  Najemca. W przypadku zwrotu auta z nieuzupełnionym zbiornikiem paliwa najemca zapłaci kwotę 7 zł netto za każdy brakujący litr.

12. Najemca  zobowiązany  jest  do  wykonania  obsługi  codziennej  pojazdu  (sprawdzenie  poziomu  oleju,  płynu  spryskiwacza,  płynu  chłodzącego i  hamulcowego  oraz  sprawdzenie  oświetlenia), sprawdzenia stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych.

13. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi  codziennej spoczywa na Najemcy.

14.W szczególności zabrania się:

a)        holowania innych pojazdów

b)       przekraczania dopuszczalnej ładowności

c)        palenia tytoniu w samochodzie

Za stwierdzenie palenia w pojeździe Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 400 zł netto.

15. Wynajętego samochodu nie wolno przemieszczać poza  granicę RP bez pisemnej zgody wynajmującego. Wyjazd wynajętym samochodem do Rosji, Białorusi, Chorwacji, Ukrainy, Mołdawii, Macedonii, Bułgarii, Rumunii, Albanii, Serbii i Czarnogóry jest zabroniony.

Zarezerwuj auto

Miejsce i data wynajmu

Miejsce i data zwrotu

Toyota Yaris - wypożyczenie od 99 zł za dobę
Akceptowalne formy płatności: