Home OC sprawcy Nasza flota Warunki wynajmu Najem długoterminowy Cennik Rezerwacja Kontakt Promocja

Wynajem pojazdu z OC sprawcy

Oferujemy bezgotówkowy wynajem pojazdów z OC sprawcy dla firm jak i w uzasadnionych przypadkach dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Po weryfikacji dokumentów należne pojazdy podstawiamy do klienta pod wskazany adres bez dodatkowych opłat. Bezpłatne podstawienie dotyczy następujących miast: Wrocław, Opole, Lubin oraz Legnica.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

519-535-307

 

Poniżej prezentujemy wytyczne wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy:

 

Poszkodowany jest osoba, której pojazd jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej:
1. Wykorzystywanie uszkodzonego pojazdu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest wystarczającą przesłanka do uznania roszczenia co do zasady.
2. Osoba poszkodowana obiegająca się o zwrot kosztów pojazdu zastępczego zobowiązana jest udokumentować fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarczej) oraz sposób wykorzystywania uszkodzonego pojazdu w ramach tej działalności gospodarczej (np. poprzez złożenie wypisu z ewidencji środków trwałych, dokumentacji potwierdzającej rozliczanie kosztów użytkowania pojazdu w ramach działalności). Katalog środków dowodowych jest otwarty i zależny m.in. od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, sposobu i zakresu prowadzenia księgowości, także w zakresie rozliczania kosztów używania pojazdu.
3. W uzasadnionych przypadkach dotyczących przedsiębiorców używających wiele pojazdów zasadne możne być przeprowadzanie dodatkowo analizy, czy w czasie naprawy uszkodzonego pojazdu nie było możliwości wykorzystania innego pojazdu o parametrach pozwalających na zaspokojenie potrzeb, które były realizowane przez poszkodowanego przy użyciu pojazdu uszkodzonego.
4. Jeżeli poszkodowany jest osoba, której pojazd jest niezbędny do wykonywania działalności zawodowej (np. adwokat, architekt), udokumentowaniu podlega również fakt oraz sposób wykonywania zawodu uzasadniający konieczność częstego przemieszczania sie dla skutecznego, niezakłóconego wykonywania działalności zawodowej.


Poszkodowanym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej:
1. Jeżeli z całokształtu okoliczności wynika, ze poszkodowany jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej i nie mógł zaspokoić swoich potrzeb konsumpcyjnych i życiowych w inny sposób, w szczególności poprzez korzystanie z ogólnodostępnych środków transportu, zwrot kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego przysługuje, jeżeli nakłady na ten cel miały charakter wydatków celowych i koniecznych, poniesionych w związku z niemożnością używania uszkodzonego pojazdu w dotychczasowy sposób.
2. Poszkodowany powinien udowodnić sposób, w jaki dotychczas korzystał z pojazdu, intensywność używania tego pojazdu, długość dokonywanych przejazdów, w jakim celu dokonywał przejazdów. Zwrot kosztów wynajmu pojazdu zastępczego przysługuje, gdy w sprawie występują, udokumentowane przez poszkodowanego, okoliczności wskazujące, ze pojazd był konieczny do wykonywania dojazdów do pracy, albo konieczność korzystania z pojazdu miała charakter osobisty lub rodzinny (np. konieczność dowozu niepełnosprawnego członka rodziny do lekarza lub na rehabilitacje), lub wynikała z okoliczności zewnętrznych (np. ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego brak jest połączenia środkami komunikacji publicznej pomiędzy miejscem pracy a zamieszkania lub występują w tym zakresie inne istotne utrudnienia, wykluczające zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszkodowanego w bardziej ekonomiczny sposób). Udokumentowanie przez poszkodowanego okoliczności dotyczących korzystania z pojazdu nie może wiązać się z wykraczającymi ponad uzasadniona potrzebę utrudnieniami dla poszkodowanego i następuje np. w drodze oświadczenia. W przypadku, gdy oświadczenie to budzi wątpliwości, możliwa jest jego weryfikacja przez ubezpieczyciela lub zażądanie dodatkowych dowodów odnośnie wskazanych przez ubezpieczyciela konkretnych okoliczności.
3. Nie w każdym jednak przypadku wydatki na pokrycie kosztów wynajmu pojazdu będą mogły zostać uznane za celowe i konieczne. Jeżeli poszkodowany wykorzystywał swój pojazd z niewielka intensywnością lub na krótkie odległości (np. raz w tygodniu do zaspokajania osobistych potrzeb - do wyjazdu w celu wypoczynku na działkę, dojazdu do kościoła), wskazane okoliczności mogą nie uzasadniać roszczenia o pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Innym sposobem naprawienia szkody umożliwiającym zaspokojenie jego potrzeb konsumpcyjnych i życiowych może być skorzystanie przez poszkodowanego z innego środka transportu (np. z przejazdów taksówka lub innych środków komunikacji publicznej), jeżeli w warunkach konkretnej sprawy, alternatywny środek transportu jest dostępny dla poszkodowanego, a korzystanie z niego będzie dla poszkodowanego dogodne w stopniu zbliżonym do korzystania z własnego pojazdu. Za niedogodne dla poszkodowanego uznać należy w szczególności te alternatywne środki transportu, z których korzystanie w porównaniu do własnego pojazdu będzie w istotny sposób uciążliwe lub będzie wymagać większej ilości czasu z uwagi na np. niedogodny rozkład jazdy komunikacji publicznej lub umiejscowienie stacji (przystanków), czy tez konieczność wielu przesiadek.

 

Zarezerwuj auto

Miejsce i data wynajmu

Miejsce i data zwrotu

Toyota Yaris - wypożyczenie od 99 zł za dobę
Akceptowalne formy płatności: